مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (1068)

2-5-5- مدل نیگل اسلک……………………………………………….642-5-6- مدل زهانگ………………………………………………………652-5-7- سایرمدل های بهبود کیفیت خدمات………………………672-6- مروری بر مطالعات…………………………………………………………………68 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1070)

فصل دوم: بررسی منابع2-1- بیماری بلایت باکتریایی گردو242-1-1- عامل بیماری Xanthomonas arboricola pv. juglandis252-2- ویژگی های جنس زانتوموناس262-3- روش های شناسایی جنس Xanthomonas282-3-1- صفات مورفولوژیکی282-3-2- صفات بیوشیمیایی282-4- روش های سرولوژیکی و مولکولی282-5- فیلوژنی جنس Xanthomonas29 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1057)

2-1-5- عوامل موثر بر اعتبار وقابلیت اطمینان سیستم پرداخت الکترونیکی182-1-6- بانکداری اینترنتی182-1-7- اعتماد در شبکه بانکی202-1-7-1- اعتماد در بانکداری آنلاین212-1-8- مدل های پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی24 سایت منبع 2-1-9- سودمندی ادراک شده بانکداری اینترنتی262-1-10- سهولت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1058)

4- فصل چهارم محاسبات و یافته های تحقیق(ارزیابی چارچوب پیشنهادی)1074-1- مقدمه1084-2- معرفی روش دلفی1104-3- کاربرد روش دلفی در تحقیقات سیستم های فناوری اطلاعات1114-4- روش اجرای همه پرسی دلفی1134-4-1- دور اول1134-4-2- دورهای بعدی1144-4-3- تعداد شرکت کننده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (1059)

4-1-3- روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………92 5-1-3- تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….92 6-1-3- محاسبه‌ی حجم نمونه………………………………………………………………………………….93 7-1-3- قواعد کدگذاری…………………………………………………………………………………………93 8-1-3- متغیر و رده‌های تحقیق………………………………………………………………………………..94 1-8-1-3- نام شخصیت ……………………………………………………………………………….95 2-8-1-3- نوع شخصیت……………………………………………………………………………….96 3-8-1-3- جهت‌گیری…………………………………………………………………………………..96 1-3-8-1-3- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1060)

2-3-5-5- تحلیل خوشه ای312-3-5-6- روش وایکور312-4- بخش سوم: پیشنگاشتهها322-4-1- مطالعات انجام شده در ایران322-4-2-مطالعات انجام شده در سایر کشورهای جهان372-5- بخش چهارم: چارچوب نظری43فصل سوم:……………………………………………………………………………………………………………………………………….44 روششناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….453-1- مقدمه463-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه463-2-1- موقعیت ادامه مطلب…

By 92, ago